STATUT FUNDACJI KLUB KIBICA REPREZENTACJI POLSKI – TEKST JEDNOLITY

I. Postanowienia  Ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Klub Kibica Reprezentacji Polski, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszek w jego kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, za repertorium A nr 12608 w dniu 29 lipca 2011 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§3.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych fundacji.

§6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

II. Cele i zasady działania

§7.

Celami Fundacji są:

1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu;

2. wspieranie, rozwój i promocja kibiców reprezentacji Polski różnych dyscyplin sportowych;

3. organizowanie środowiska kibiców reprezentacji Polski różnych dyscyplin sportowych;

4. udzielanie pomocy materialnej i finansowanie organizacji kibiców reprezentacji Polski różnych dyscyplin sportowych.

§8.

Fundacja realizuje swoje poprzez:

1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ponadlokalnych w zakresie sportu i rekreacji;

2. organizowanie klubów kibica reprezentacji Polski różnych dyscyplin sportowych;

3. promowanie różnych dyscyplin sportowych w Polsce;

4. propagowanie idei organizacji klubów kibiców oraz wspierania rozwoju sportu w Polsce;

5. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym niniejszym statutem;

6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§9.

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

III. Majątek i dochody Fundacji

§10.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków zapisów;

2. dotacji i subwencji osób prawnych;

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§13.

1. Dochody z. darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. Władze Fundacji

§14.

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§15.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencją.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie Członka Zarządu następuje w szczególności w razie:

a) złożenia rezygnacji;

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Za rządu;

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

6. Do pierwszego Zarządu Fundacji powołany zostaje Tomasz Zboina jako Prezes Zarządu Fundacji.

§16.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nic przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§18.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

§19.

3. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

4. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych pr/ez Fundatorów i darczyńców.

V. SPOSÓB REPREZNTACJI

§20.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznic.

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§21.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

PKD 93.12.Z działalność klubów sportowych

PKD 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem

PKD 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza

PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 63.12.Z działalność portali internetowych

PKD 58.11.Z Wydawanie Książek

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.19.Z Pozostała Działalność Wydawnicza

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74.90.Z Pozostała Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana

PKD 78.84.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 80.42.Z Prowadzenie kursów i szkoleń

PKD 79.11.A Działalność Agentów Turystycznych

PKD 79.11.B Działalność Pośredników Turystycznych

PKD 79.12.Z Działalność Organizatorów Turystyki

PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 91.01.B Działalność archiwów

PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

§22.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

4. Zakłady są jednostki organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

5. Decyzję o ustanowieniu -zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jej kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

VII. ZMIANA STATUTU

§23.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

VIII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§24.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nic może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

IX. LIKWIDACJA FUNDACJI

§26.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§27.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§28.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone według woli Fundatora rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29.

Statut wchodzi wżycie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Na tej stronie korzystamy z tzw. ciasteczek (ang. cookies) które umożliwiają korzystanie z zaawansowanych funkcji naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, powinieneś wyłączyć odpowiednią funkcję w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie ciasteczek na Twoim komputerze.

Kontakt