REGULAMIN

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.fundacjakibica.pl.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Właściciela lub z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis - portal internetowy mający na celu gromadzić Użytkowników posiadających wspólne zainteresowania o tematyce sportowej i cele, znajdujący się pod adresem http://www.fundacjakibica.pl
 2. Właściciel Serwisu - Właścicielem jest Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 43 lok. 116-122, 00-680 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000430403. W niniejszym regulaminie określana również jako Fundacja Kibica.
 3. Konto - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z usług, porozumiewa się z innymi Użytkownikami, wprowadza swoje dane, przekazuje informacje i ma możliwość ich aktualizacji. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Założenie konta jest konieczne, aby korzystać z funkcjonalności Serwisu. Częścią Konta jest Profil Użytkownika
 4. Profil - Strona Użytkownika, na której znajdują się podane przez niego dane osobowe oraz informacje o jego aktywności w Serwisie, z którymi mogą zapoznawać się inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Właściciel Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 5. Poczta - elektroniczna, wewnątrz serwisowa skrzynka pocztowa służąca do nawiązywania kontaktów między Użytkownikami i przekazywania informacji przez Właściciela Serwisu.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 7. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Właściciela Serwisu; 

 8. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie; 

 9. Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie;
 10. Gracz - Użytkownik czynnie biorący udział w rozgrywkach w dowolnej dyscyplinie, organizowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu narzędzi społecznościach oferowanych przez Serwis na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, uczestnik gry.
 11. Drużyna – zespół Graczy rywalizujący z innymi drużynami w rozgrywkach sportowych.
 12. Liga – regularny cykl meczów prowadzony w wybranej dyscyplinie sportu, które są organizowane przez Użytkowników przy wykorzystaniu narzędzi Serwisu i odbywają się według zasada opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

III. Zasady ogólne

 1. Zasady uczestnictwa Użytkowników w rozgrywkach sportowych organizowanych przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez Serwis określają postanowienia Działu  VIII Regulaminu.
 1. Serwis jest dostępny pod adresem http://www.fundacjakibica.pl
 2. Fundacja Kibica stawia sobie za cel, wsparcie Związków sportowych i Klubów sportowych przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa regulowanych Ustawą o organizacji imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504) z dnia 20 marca 2009 r.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, integracje z innymi fanami sportu. Kibice będą mogli liczyć na wiele korzyści materialnych i poza materialnych oferowanych przez Fundacje, Związki i Kluby sportowe oraz Sponsorów.
 4. Aktualna baza danych Kibiców pozwoli na organizowanie efektywnych akcji promocyjnych, wyjazdów na imprezy sportowe i zapewni przewidywalność podejmowanych działań. Ułatwi też ewidencję sprzedaży biletów.
 5. Zakładanie profili, zarządzanie nimi przez Użytkowników, przeglądanie treści innych zarejestrowanych osób, utrzymywanie kontaktów, prowadzenie korespondencji, tworzenie własnych drużyn oraz stron rozgrywek sportowych to możliwości jakie oferuje Serwis.
 6. Użytkownicy są organizatorami zawodów sportowych i odpowiadają za ich przebieg.
 7. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz bazy danych pod żadnym pozorem nie mogą być powielane, ponieważ podlegają ochronie prawnej.

 

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail.
 2. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet powinno spełniać następujące wymagania:
 • System Operacyjny: Windows XP/Vista/7,8 ; Linux, Mac OS
 • Procesor 1GHz
 • Rozdzielczość ekranu 1024x768
 • Pamięć RAM  512 MB
 • Połączenie Internetowe : łącze o przepustowości min. 256 kb/s
 • Przeglądarka Internetowa:

- Internet Explorer 7.0 lub nowsza

- Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza

- Opera 11.0 lub nowsza

- Google Chrome 10.0 lub nowsza

 • Cookie: włączona obsługa Cookiem
 • JavaScript: włączona obsługa JavaScript

 

 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

 

V. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu .
 3. Aby rozpocząć funkcjonowanie w Serwisie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji w celu utworzenia konta. Jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, płeć, wiek, login oraz hasło.
 4. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości systemowych informujących o działaniu Serwisu, utrudnieniach, ewentualnych przerwach technicznych oraz wiadomości zawierających wewnętrzną promocję w Serwisie.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników.
 7. Zastrzega się, że w momencie wykorzystywania informacji z Serwisu, należy podać źródło, z którego informacja została zaczerpnięta.

 

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu .
 3. Aby rozpocząć funkcjonowanie w Serwisie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji w celu utworzenia konta. Jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, płeć, wiek, login oraz hasło.
 4. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości systemowych informujących o działaniu Serwisu, utrudnieniach, ewentualnych przerwach technicznych oraz wiadomości zawierających wewnętrzną promocję w Serwisie.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników.
 7. Zastrzega się, że w momencie wykorzystywania informacji z Serwisu, należy podać źródło, z którego informacja została zaczerpnięta.

a)      niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b)      niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c)      niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d)      niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e)      nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f)       nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz przesyłania innych treści uznawanych powszechnie jako spam,

g)      nierozpowszechnianie za pomocą Serwisu oprogramowania, na które Użytkownik nie posiada stosownego upoważnienia, powodującego niszczenie, przetwarzanie, usuwanie, zmienianie danych, zakłócającego pracę systemów oraz sieci teleinformatycznych oraz innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.

h)      nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Treści obraźliwe lub wulgarne będą natychmiastowo usuwane z Serwisu.
 3. Jeden Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta.
 4. Użytkownik ma możliwość zmiany danych osobowych podanych w czasie rejestracji, a zarazem zobowiązany jest do aktualizacji takich danych jak adres e-mail, adres zamieszkania.
 5. Umieszczając dane i Materiały w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że są one prawdziwe, nie są one obciążone prawami osób trzecich oraz jest świadomy, że nie ma prawa umieszczać wizerunku osób trzecich oraz informacji na ich temat.
 6. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania konkretnych Materiałów jedynie dla użytku własnego.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że Materiały pobierane z Serwisu wykorzysta jedynie do celów osobistych oraz że nie będzie ich kopiował i udostępniał opinii publicznej.
 8. Użytkownik pobierający Materiały z Serwisu jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie danych, o których mowa w punkcie powyżej.
 9. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu
 10. Każdy Użytkownik ma prawo skontaktować z Administratorem w celu rozwiązania powstałego problemu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@fundacjakibica.pl
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. W przypadku złamania prawa i prowadzenia dochodzenia przez służby mundurowe, dane Użytkowników będą mogą być udostępniane w celu rozwiązania sprawy.

 

VII. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Właściciela Serwisu (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, informacje przesyłane między nimi za pomocą poczty elektronicznej, bezprawne wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, czy naruszenie praw autorskich.
 2. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik jest świadomy, że Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkownika względem innych Użytkowników i nieprawidłowe funkcjonowanie Użytkowników w Serwisie.
 4. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na poglądy prezentowane przez Użytkowników. Za treści i materiały zamieszczane w Serwisie, Użytkownik odpowiada osobiście.
 5. Właściciel Serwisu jest pośrednikiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu za pomocą niezbędnych technologii, nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami bez konkretnego powodu i nie bierze udziału w komunikacji między nimi.
 6. Właściciel Serwisu nie jest w stanie kontrolować wiarygodności działań Użytkowników funkcjonujących w Serwisie.
 7. Użytkownik umieszczający w Serwisie swoje dane i zdjęcia pozwala, aby inni Użytkownicy i Administrator mieli wgląd w podane treści. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (t.jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyraża zgodę na wykorzystanie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania  przez Właściciela Serwisu zamieszczonych materiałów do funkcjonowania Serwisu oraz wyrzeka się roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu, spowodowanych podjęciem takich działań.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Właściciela Serwisu Wizerunku Użytkownika, w celach przygotowania Materiałów, w tym materiałów reklamowych, na potrzeby Serwisu lub na wyłączny użytek Właściciela Serwisu.
 9. Właściciel Serwisu ma prawo do przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, wyłączania Serwisu na ustalony wcześniej okres czasu w celu jego budowy i modernizacji, zaproszeń od innych Użytkowników za pośrednictwem określonego kanału komunikacji przeznaczonego do przesyłania konkretnych informacji, w tym poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych, które zostały udostępnione w profilu przez Użytkownika
 10. Użytkownik posiadający konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych.
 11. Właściciel Serwisu ma wyłączne prawo do umieszczania w Serwisie własnych informacji, w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu miejscu Serwisu w tym na stronach drużyn, rozgrywek, oraz Profilach Użytkowników.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez niego w Serwisie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).
 2. Administratorem danych jest FKKRP z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa.
 3. Udostępniane przez Użytkownika dane będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora na rzecz organizowania usług Serwisu, dla potrzeb rejestracji i w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.
 2. Użytkownik może zażądać zaprzestania procesu przetwarzania danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fundacjakibica.pl. W przypadku prośby usunięcia danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Serwisu konieczne będzie rozwiązanie umowy między Użytkownikiem a Serwisem, które jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 3. Serwis Fundacja Kibica wykorzystuje „cookies" – plik z informacją zapisywaną na komputerze użytkownika. Plik "cookies" nie pozwala na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. „Cookies” jest wykorzystywane do automatycznego logowania do serwisu na danym komputerze, jeśli użytkownik wybrał taką opcję. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
 4. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności umieszczonej na stronie Serwisu pod adresem: http://www.fundacjakibica.pl/politykaprywantosci

 

IX. Szczegółowe zasady dyscyplin

Poniższe postanowienia określają zasady uczestnictwa Użytkowników w rozgrywkach sportowych poszczególnych Lig  organizowanych przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez Serwis

 1. Piłka nożna.
 • W rzeczywistości grają dwie drużyny po 10 zawodników + bramkarz. Mecz trwa 2 x 45 minut. Zwycięża drużyna która zdobędzie więcej bramek. Możliwy remis. Dopuszcza się 3 zmiany w meczach o stawkę oraz ustaloną liczbę zmian w meczach towarzyskich. Gracz otrzymuje jedną wykluczającą z gry czerwona kartkę albo dwie żółte, które składają się na czerwoną i również wykluczenie.
 • W naszym Serwisie, grają dwie drużyny, które same ustalają czas gry i ilość zawodników grającą w każdej z nich. Ilość zmian w meczu również elastycznie ustalana przez uczestników. Gracz otrzymuje jedną wykluczającą z gry czerwona kartkę albo dwie żółte, które składają się na czerwoną i również wykluczenie.
 • Wygrywa drużyna która zdobędzie więcej bramek w całym meczu. 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis. Gracz otrzymuje do swojego prywatnego rankingu taką samą ilość punktów.
 • Dodatkowe punkty rankingowe otrzymują zawodnicy za strzelane bramki oraz zawodnicy wskazani jako "zawodnik meczu", za żółte i czerwone kartki ranking jest pomniejszany. Za gola otrzymujemy 1 punkt. Za „zawodnik meczu” 5 punktów zaś -5 punktów za kartkę czerwoną i -1 punkt za kartkę żółtą. Dwie żółte kartki to jedna czerwona więc za nie otrzymujemy -5 punktów.
 • Drużyny grają dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalą. Zwycięża drużyna która zdobędzie największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit drużyn w lidze może do niej zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozegrania w lidze meczu. Po rozegraniu pierwszego meczu oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu drużyn - one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.
 1. Siatkówka
 • W rzeczywistości grają dwie drużyny po 6 zawodników, zaś pełny skład z zawodnikami rezerwowymi liczy 12 osób. Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych setów. W czasie spotkania, może być rozegranych maksymalnie 5 setów. Zespół wygrywa seta w momencie, gdy osiągnie granicę 25 punktów, przy koniecznej przewadze min. 2 punktów nad przeciwnikami (25:23, 26:24..), lub w piątym secie – tie-breaku, gdy osiągnie 15 punkt. Wtedy również obowiązuje zasada przewagi dwóch punktów (15:13, 16:14 itd.). Każdy zespół posiada dwie 30 sekundowe przerwy w czasie seta. Drużyna zdobywa punkt w momencie, kiedy piłka dotknie boiska zespołu przeciwnego, lub gdy przeciwnik popełni błąd.
 • W Serwisie graja dwie drużyny, które same ustalają ilość setów, pamiętając,  że najwięcej może być 5 setów. Ilość graczy w meczu również dowolna, ale nie większa niż 6. Ilość przerw w secie również elastycznie ustalana.
 • Za wygranie meczu bez tie-breaku gracz/drużyna otrzymuje3 punkty. Natomiast za zwycięstwo w tie-breaku zwycięzca przypisuje na swoje konto 2 punkty, a drużyna przegrana 1 punkt. Gracz otrzymuje do swojego prywatnego rankingu taką samą ilość punktów.
 • Dodatkowe punkty rankingowe otrzymują zawodnicy, którzy zostali wskazani jako „zawodnik meczu”. Za miano „zawodnika meczu” osoba otrzymuje 5 punktów.
 • Drużyny grają dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalą. Za zwycięstwa przypisywane są z góry ustalone punkty. Zwycięża drużyna która zdobędzie największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit drużyn w lidze może do niej zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozegrania w lidze meczu. Po rozegraniu pierwszego meczu oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu drużyn - one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.
 1. Koszykówka
 • W rzeczywistości grają dwie do drużyny po 5 zawodników w każdej. Celem zespołów jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwników oraz uniemożliwienie zdobycie piłki i wykonanie celnych rzutów drużynie przeciwnej.  Zawodnicy zdobywają kosze za 3punkty zza linii 6,75 metra, za 2 punkty za rzut z akcji wykonany w mniejszej odległości niż linia rzutów za 3 punkty, lub za 1 punkt rzuty osobiste z linii rzutów wolnych. Zawodnik nie może popełnić więcej niż 5 fauli, zarówno technicznych jak i osobistych. Po popełnieniu  5 wykroczenia musi w ciągu 30 sekund opuścić plac gry i być zmieniony przez innego zawodnika. Mecz składa się z czterech kwart, które trwają po 10 minut. Przerwa między kwartami wynosi dwie minuty, natomiast między połowami (po 2óch kwartach) 15 minut. Zwycięża zespół, który po czterech kwartach będzie miał na swoim koncie większą liczbę punktów. Jeśli jest remis, rozgrywana zostanie 5 minutowa dogrywka.
 • W Serwisie grają dwie drużyny, które same ustalają czas rozgrywki oraz ilość kwart. Ilość graczy w meczu również dowolna. Ilość zmian w meczu elastycznie ustalana.
 • Wygrywa drużyna, która zdobędzie większa liczbę punktów w całym spotkaniu. 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis. Gracz otrzymuje do swojego prywatnego rankingu taką samą ilość punktów. Dodatkowe punkty rankingowe otrzymują zawodnicy, którzy zostali wskazani jako „zawodnik meczu”. Za miano „zawodnika meczu” osoba otrzymuje 5 punktów. Za przymusowe opuszczenie boiska -5 punktów.
 • Grasz dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalisz. Za zwycięstwa przypisywane są z góry ustalone punkty. Zwycięża osoba, która zdobędzie w finalnym rankingu największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit drużyn w lidze może do niej zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozegrania w lidze meczu. Po rozegraniu pierwszego meczu oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu drużyn - one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.
 1. Tenis
 • W rzeczywistości gra dwóch zawodników, znajdujących się po przeciwnych stronach siatki. Grę rozpoczyna osoba wprowadzająca piłkę do gry, czyli serwujący. Mecze rozgrywane są do wygrania 3 setów (mężczyźni) lub 2 setów (kobiety) oraz 3 z 5 (mężczyźni w niektórych turniejach). Aby wygrać seta potrzeba 6 gemów, pod warunkiem że osoba przegrywająca w spotkaniu, nie zdobyła więcej niż 4 gemy. W przeciwnym razie wygranie dwóch kolejnych gemów przez zawodnika prowadzącego, daje wynik (7:5). Jeżeli zaś wystąpi remis 6:6, o wygranej decyduje tie-break. Punktacja w gemie zaczyna się od zera, a następne punkty to kolejno: 15, 30, 40.
 • W Serwisie gra dwóch zawodników, którzy sami ustalają ilość setów.
 • Rozgrywki prowadzone są w formie ligi. Osoba, która wygrywa mecz bez rozgrywania tie-breaka zdobywa 3 punkty, po wygranej w tie-breaku zdobywa 2 punkty, przegrany w tie-breaku 1 punkt, w przypadku każdej innej przegranej 0 punktów. Zdobyte punkty przypisywane są do rankingu, który rozstrzygany jest na koniec sezonu.
 • Zawodnicy grają dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalą. Za zwycięstwa przypisywane są z góry ustalone punkty. W końcowym rankingu zwycięża osoba,  która zdobędzie największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit osób w lidze może do niej zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozegrania w lidze meczu. Po rozegraniu pierwszego meczu oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu osób - one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.
 1. Golf
 • Celem zawodnika jest zaliczenie w jak najmniejszej liczbie uderzeń, wszystkich dołków na polu. Gra rozpoczyna się od oznakowanego miejsca tee, na którym umieszczana jest piłka. Gracz wykonuje uderzenie mające posłać piłkę do dołka. Jeśli nie udało mu się tego dokonać za pierwszym razem, powtarza czynność do momentu zaliczenia dołka. Gdy zawodnik umieści piłkę w dołku przy wykonaniu mniejszej liczby uderzeń niż nominalna liczba dołka, otrzymuje on punkty dodatnie, które są równe różnicy uderzeń i liczbie nominalnej. Natomiast gdy wykonana więcej uderzeń niż liczba nominalna, dostaje punkty ujemne, które są liczone na tej samej zasadzie co punkty dodatnie. Zwycięża zawodnik, który po zsumowaniu punktów  będzie ich miał najwięcej. Podczas rozgrywania zawodów indywidualnych zawodnicy przechodzą pole dwa, trzy lub cztery razy. W rozgrywkach drużynowych występują zwykle w formatach:  foursome (dwie osoby grający jedną piłką na przemian), lub fourball (dwie osoby grające dwoma różnymi piłkami. Do wyniku zespołu, liczony jest lepszy wynik na każdym dołku).
 • W serwisie, gracze ustalają dowolną ilość dołków. Ilość graczy w rozgrywce również dowolna – gra singlowa, foursome lub fourball.
 • Sumowane są punkty osiągnięte w czasie gry. Wygrywa zawodnik, który spośród punktów ujemnych i dodatnich będzie miał najwyższy wynik.
 • Liczba punktów zdobyta na koniec poszczególnej rozgrywki jest przypisywana do ogólnego rankingu
 • Zawodnicy grają dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalisz. W końcowym rankingu zwycięża osoba,  która zdobędzie największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit osób może zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozpoczęcia gry. Po rozegraniu pierwszej rozgrywki oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu osób - one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.
 1. Squash
 • Bierze udział dwóch zawodników.  Gra polega na odbijaniu piłki o ścianę w zakresie pola wyznaczonego liniami. W momencie wykonywania serwu, zawodnik częścią jednej stopy dotyka podłogi wewnątrz pola serwisowego. Po dobrze wykonanym serwie, zawodnicy odbijają piłkę do czasu, kiedy jednej z osób nie uda się wykonać poprawnego uderzenia. Linie wyznaczające poprawne pole odbicia piłki nie liczy się do pola (inaczej niż w tenisie!). Mecz wygrywa osoba lepsza od przeciwnika w 3 lub 5 setach (w zależności od organizacji rozgrywek). Sety są rozgrywane do momentu osiągnięcia 11 punktów. Przy remisie  10:10, zawodnicy grają do czasu osiągnięcia dwupunktowej przewagi (np. 12:10,13:11 itd.)
 • W Serwisie, zasady ustalają partycypujące osoby, które grają dowolna liczbę setów, ale nie więcej niż 5.
 • Zwycięża osoba, która wygrała 3 lub 5 setów.  Za zwycięstwo  w piątym secie osoba otrzymuje 2 punkty, zaś każda inna wygrana premiowana jest 2 punktami. Przegrana w piątym secie daje 1 punkt.
 • Zawodnicy grają dowolną ilość spotkań z dowolnymi przeciwnikami, na takich zasadach jakie z każdym ustalą. Zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów na koniec sezonu. Początek i koniec sezonu są z góry sztywno wyznaczonymi datami.
 • Dopóki nie zostanie osiągnięty limit osób w lidze może do niej zgłosić się każdy. Od tego momentu może on przystąpić do rozegrania w lidze meczu. Po rozegraniu pierwszego meczu oficjalnie jest dołączony do ligi. Zasada ta nie dotyczy pierwszych pięciu osób- one automatycznie po zgłoszeniu zostają oficjalnie dołączone do ligi.

 

X. Zasady wydawania i korzystania z karty kibica

  1. Właściciel Serwisu wydaje dla Użytkowników wyrażające chęć należenia do społeczności Klubu Kibica Kartę Kibica.
  2. Karta może być kartą zwykłą lub kartą pełniącą dodatkowe funkcje identyfikacyjne i płatnicze. O wprowadzeniu tych funkcji Właściciel Serwisu poinformuje na stronie internetowej Serwisu.
  3. Karta Kibica jest własnością Właściciela Serwisu i na jego żądanie, w przypadkach określonych w Regulaminie Użytkownik jest zobowiązany do jej zwrotu.
  4. Karta Kibica wydawana jest na okres 3 lat.
  5. W celu zamówienia Karty Kibica należy podać wymagane dane osobowe oraz dokonać opłaty w wysokości 25 zł.
  6. Posiadaczom tymczasowej karty, którzy przy rejestracji podadzą jej numer przysługuje rabat w wysokości 10 zł.
  7. Po zamówieniu Karty i weryfikacji płatności Karta zostanie wysłana na adres podany przy jej zamówieniu.
  8. Karta Kibica uprawnia do otrzymywania specjalnych ofert rabatowych, sprzedażowych i produktowych od Partnerów Fundacji Kibica.
  9. Karta Kibica jest kartą imienną i nie może być używana przez inne osoby niż Użytkownik, na rzecz którego została wydana. Karta Kibica jest bezpośrednio powiązana z kontem w serwisie Fundacji Kibica. Rezygnacja z Konta w serwisie jest jednoznaczna z rezygnacją z Karty Kibica.
  10. Karta opatrzona jest imieniem i nazwiskiem Użytkownika, jego zdjęciem, numerem PESEL, indywidualnym numerem członkowskim, datą wydania, datą ważności oraz numerem ID Karty.
  11. Ubiegający się o wydanie Karty Kibica zobowiązany jest udostępnić Właścicielowi Serwisu swoje imię i nazwisko, numer PESEL, oraz pozostałe dane zgodnie z formularzem członkowskim dostępnym na stronie internetowej Serwisu. Udostępnione dane są gromadzone i przetwarzane przez Właściciela Serwisu w zakresie i na zasadach przewidzianych w Rozdziale VIII Regulaminu.
  12. Kartą Kibica może posługiwać się tylko posiadacz karty.
  13. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Właściciela Serwisu. Na wniosek Użytkownika Właściciel Serwisu wyda Członkowi duplikat Karty za opłatą zgodną z aktualnym cennikiem. 

 

XI. Tryb postepowania reklamacyjnego

  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjakibica.pl lub listownie na adres: ul Żurawia 43 lok.116-122, 06-680 Warszawa
  3. Właściciel Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w reklamacji.
  5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Właściciela Serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).
  6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie ponadto prawo do żądania od Użytkownika przekazania dodatkowych wyjaśnień w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres postępowania reklamacyjnego.

 

 XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.06.2013.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, ale jednocześnie jest zobowiązany poinformować o tym Użytkowników wysyłając wiadomości pocztą elektroniczną i zamieszczając informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.  W przypadku nie akceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu, powinien On powstrzymać się z korzystaniem z Serwisu oraz usunąć swoje konto lub poprosić o to Administratora.
 4. W przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień  niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo usunąć jego konto.
 5. Zakończenie działalności Serwisu jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika i zerwaniem umowy między stronami.
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem http://fundacjakibica.pl/regulamin
 7. Właściciel nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 
 8. Właściciel Serwisu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 
 9. Właściciel Serwisu zaleca również stosowanie programów antywirusowych. 
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Na tej stronie korzystamy z tzw. ciasteczek (ang. cookies) które umożliwiają korzystanie z zaawansowanych funkcji naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z ciasteczek, powinieneś wyłączyć odpowiednią funkcję w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie ciasteczek na Twoim komputerze.

Kontakt